คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 27/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 47/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 35/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 38-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสมาชิกปลอมลายมือชื่อสมาชิกอื่น เพื่อกู้เงินสหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 36-2552 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำรังวัดสอบเขตที่ดิน
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 35-2552 เรื่อง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์ฯ
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 34-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและกำกับดูแลลูกหนี้ดำเนินคดี
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 33-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์ (โน๊ตบุ๊ค และเครื่องแอล.ซี.ดี.) ประจำปี 2552
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 32-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาช่วยเหลือสมาชิก กรณีเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 29-2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจสอบครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปี 2552
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 28-2552 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ไปปฏิบัติหน้าที่
  คำสั่ง สหกรณ์ฯ ที่ 27-2552 เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ