การให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก มีดังนี้

1. เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน ประกอบด้วย
       1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
       1.2 เงินกู้เพื่อการศึกษา
       1.3 เงินกู้เพื่อสอบเขตรังวัดที่ดิน
       1.4 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
       1.5 เงินกู้เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
       1.6 เงินกู้โครงการเอื้ออาทรแก่สมาชิก

  
2. เงินกู้เพื่อสามัญ ใช้หุ้นค้ำประกัน, บุคคลค้ำประกัน, อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระผูกพันค้ำประกัน, พันธบัตรรัฐบาลค้ำประกัน

3. เงินกู้พิเศษ ใช้หลักทรัพย์ตนเองค้ำประกัน, หุ้นหรือ จำนำสิทธิในเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ค้ำประกัน

4. เงินให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
   
   
   
   
   
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com