การให้บริการด้านเงินฝากแก่สมาชิก

                เงินฝากออมทรัพย์   คือ เงินฝาก ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝากและถอน  สมาชิกได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  ในการเปิดบัญชีต้องฝากขั้นต่ำ 100 บาท  และการถอนเงินต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท เสมอ
                เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  คือ เงินฝากขั้นต่ำ ครั้งละ 5,000 บาท ฝากเดือนละกี่ครั้งก็ได้ การถอนได้เดือนละครั้ง หากถอนมากกว่า 1 ครั้งจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาท
                เงินฝากประจำ 6 เดือน  คือ เงินฝากที่มีกำหนดเวลา 6 เดือน  การฝากในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท  หากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้ดอกเบี้ย  เงินฝากประเภทนี้จะเสียภาษีเงินได้  ร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ
                เงินฝากประจำ 12 เดือน  คือ เงินฝากที่มีกำหนดเวลา 12 เดือน การฝากในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท  หากถอนก่อนกำหนด ถ้าระยะเวลาการฝากครบ 6 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากประจำ 6 เดือน เงินฝากประเภทนี้จะเสียภาษีเงินได้  ร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ
                เงินฝากประจำ 24 เดือน  คือ เงินฝากที่มีกำหนดเวลา 24 เดือน การฝากในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท  หากถอนก่อนกำหนด ถ้าระยะเวลาการฝากครบ 12 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากประจำ 12 เดือน เงินฝากประเภทนี้จะเสียภาษีเงินได้  ร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ
                เงินฝากทวีสิน  คือ การฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนจนครบ 24 เดือน การฝากในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน หากถอนก่อนกำหนดจะรับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากประเภทนี้ไม่เสียภาษีเงินได้
                                                อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์  
2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
3.00
เงินฝากประจำ 6 เดือน 
2.75
เงินฝากประจำ 12 เดือน 
3.25
เงินฝากประจำ 24 เดือน
3.75

เงินฝากทวีสิน  

3.50


                                                             

               ****อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติคณะกรรมการดำเนินการ***
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2009 www.fincoopkku.com