**เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ทอดผ้าป่าสามัคคีและไหว้พระธาตุ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร วันที่ 29-30 ก.ย.61 **
 
 

ประจำเดือน กันยายน 2561

  โปรดเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินกับสหกรณ์
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ พ.ศ.2561
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 8/2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2561
  ข้อบังคับ สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 27/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561
     
 

 
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.61
      
 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ส.ค.61
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์